PRIVACYVERKLARING VAN STICHTING AGA LAB
Ingangsdatum: 24 mei 2018

Stichting AGA LAB (hierna te noemen AGA LAB) gebruikt voor haar functioneren persoonlijke gegevens van personen die op verschillende manieren bij de organisatie betrokken zijn. Behalve medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zijn dat bestuursleden van de Stichting, makers die gebruik maken van de werkplaatsen, leveranciers, lezers van de Nieuwsbrief of geïnteresseerden in activiteiten van AGA LAB. Met deze gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. We houden ons daarbij aan de regels en afspraken zoals vastgelegd in deze privacyverklaring. Indien je persoonsgegevens verstrekt aan de organisatie AGA LAB geef je toestemming om deze gegevens volgens de regels van deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je daarom om deze verklaring goed te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. VERANTWOORDELIJK
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting AGA LAB (hierna te noemen AGA LAB)
Adres: De Roos van Dekamaweg 7, 1061 HR Amsterdam
Telefoon: +3120 6252186
KvK: 41203493
Voor informatie over het privacy beheer van AGA LAB kan contact opgenomen worden met: info@agalab.nl

2. WELKE GEGEVENS VERWERKT AGA LAB EN VOOR WELK DOEL
2.1. De persoonlijke gegevens die verzameld en verwerkt worden zijn afhankelijk van de aard van de betrokkenheid bij de organisatie en de doeleinden van verwerking.

Deze kunnen functioneel en organisatorisch zijn, voortvloeien uit overeenkomsten en contracten of voortkomen uit de wens bekendheid te geven aan onze activiteiten.
Tegen deze achtergrond worden gegevens verzameld over:
a. voor- en achternaam,
b. geboortedatum,
c. geboorteplaats,
d. geslacht
e. adresgegevens
f. telefoonnummer
g. bankrekeningnummer
h. email adres
i. website/social media adres
j. opleiding
k. te verwittigen persoon bij ongeval
l. kopie identiteitsbewijs

2.2. AGA LAB verwerkt van onderscheiden betrokkenen de volgende in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens:
a. medewerkers: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l
b. stagiaires: a,b,c,d,e,f,h,j,k,l
c. ZZP/vrijwilligers: a,b,c,d,e,f,g,h,i,l
d. bestuursleden: a,b,c,e,f,h,l
e. makers en andere gebruikers van de werkplaatsen: f. donateurs: a,e,f,g,h.
g. lezers van de Nieuwsbrief en geïnteresseerden in activiteiten van AGA LAB: h

2.3. Gebruik van gegevens door derden
AGA LAB deelt de door haar verzamelde en verwerkte gegevens niet met derden behalve dan voor strikt functionele en organisatorische doelen of als dit van rechtswege vereist is. AGA LAB maakt geen gebruik van cookies om zo haar netwerk te vergroten.

3. BEWAARTERMIJNEN
Er is op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. AGA LAB verwerkt en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Voor sommige gegevens geldt een fiscale bewaarplicht. Voor gegevens uit het personeelsdossier waar geen wettelijke bewaartermijn voor geldt hanteren wij een bewaartermijn van twee jaar. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd, waarbij we erop toezien deze ook uit deelsystemen en back-ups worden verwijderd. Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van AGA LAB. Afmelding is te allen tijde mogelijk via de administratie van AGA LAB. AGA LAB gebruikt je e-mailadres om je de nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te sturen. Afmelding is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. Contactgegevens van toeleveringsbedrijven, externe adviseurs en ondersteuners dienen enkel de bedrijfsvoering.

4. BEVEILIGINGSMAATREGELEN EN BEWERKERS
4.1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft AGA LAB passende technische en organisatorische maatregelen genomen.
4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt AGA LAB gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Met deze bewerkers hebben wij een
bewerkingsovereenkomst.

5. INZAGERECHT, VERWIJDERING, VRAGEN EN KLACHTEN
5.1. Via de administratie van AGA LAB kun je een schriftelijk verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.

AGA LAB neemt je verzoek in behandeling en zal binnen een maand na ontvangst je informeren.
5.2. Indien je bezwaar wilt maken tegen verdere verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je dat schriftelijk melden bij de administratie.
5.3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop AGA LAB je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de verantwoordelijke
voor het privacybeheer bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie.

6. WIJZIGINGEN
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.